نمونه سوال

نمونه سوال : زبان تخصصی ( مهدی یوسف خانی - ناصر آیت - احمد فراهی )

سال : 92

نیم سال : اول

پاسخ نامه : دارد .

لینک دانلود : مستقیم