به نام خدا

مطلب شماره 112

آیت خارج کردن زباله از منزل

مردم روزانه مقادیر زیادی مواد مختلف مصرف می کنند که بخش قابل توجهی از آن غیرقابل استفاده است لذا آن ها را در سطل زباله می ریزند. از جمله مواد دورریختنی بخش هایی از مواد غذایی مصرفی آن ها است.

در زندگی روزمره شهری هر شب باید این مواد زائد را در کیسه زباله گذاشت و بیرون از منزل قرار داد چرا که ماندن آنها در منزل موجب بوی بد و آلودگی می شود.

ayatmadari.ir-trash (5)

تعلقات و دلبستگی های خرد و روزمره که در دل ما می ماند هم مانند زباله هایی است که روی هم انباشته می شود و اگر بماند موجب فساد و کثیفی روح می شود. به طور مثال برخی از این آلودگی های روحی ناشی از شنیدن موسیقی های ابزورد (پوچ)، گپ زدن های غیر ضروری در سایبر و نیز زندگی واقعی، دل مشغولی های بیخود و هواهای نفسانی کوچک است که در ذهن و روح فرد روی هم جمع می شود و ماندن طولانی مدت آن ها در دل مثل زباله در منزل موجب ایجاد بوی تعفن و فساد و آلودگی است.

ayatmadari.ir-trash (8)

پس همان طور که هر شب زباله های جمع شده در منزل را خارج می کنیم تا فضای خانه پاکیزه و قابل سکونت باشد، می بایست هر شب آلودگی های روز را از روح خارج کرد و به نظر می رسد نیل به این مهم با استغفار پایان شب، حساب کشی از نفس سجود نیمه شب ممکن می شود.

ayatmadari.ir-trash (15)

منبع سایت آیت مداری