به نام خدا .

مطلب شماره 78

مسیر زندگی

چشمانم را که می بندم مسیر زندگی را سبز می بینم .ولی وقتی به زندگی می نگرم

میخواهم چشمانم را ببندم .

منبع عکس : اینترنت.