به نام خدا.

مطلب شماره 113

یه بنده خدایی این عکس رو گذاشته بود توی لنزور و خیلی باهاش می نازید طفلک .

متن تصویر اینه : "چرا باید بسوزی و بسازی ؟ مگر عمر رو چند بار به آدمی زاد میدهند ... ؟ " .

سوختن و ساختن  بسوز و بساز یک عمر و حالش رو ببر

جوابی که من برای این عکس دادم : " می سوزی که بسازی . یعنی چی ؟ یعنی اینکه باید سختی بکشی تا روحت بزرگ بشه و ارزش پیدا کنی . تا بسازی . چی رو بسازی ؟ خونه ی خودت رو توی بهشت . و هر کس در دنیا نسوخت برای آخرتش محکومه که بسوزه در آخرت برای دنیاش.
و عمر یک شمارش معکوس نا معلومه برای ساختن تو . تا ساخته بشی برای آخرتت . و در آخرت فرصت میخوای که برگردی به دنیا تا بسوزی و بسازی ."

آخرش طرف خوشش نیومد حذفش کرد . :(